Købsbetingelser

Når du køber eller accepterer forsikringer fra Coop Forsikringer fra Topdanmark online, accepterer du samtidig betingelserne på denne side.

 1. Generelle betingelser
 2. Særligt for bilforsikring
 3. Særligt for hundeforsikring
 4. Særligt for husforsikring
 5. Særligt for indboforsikring
 6. Særligt for katteforsikring
 7. Særligt for rejseforsikring
 8. Særligt for ulykkesforsikring

 

1. Generelle betingelser

Indhentning og videregivelse af oplysninger

Når du køber vores forsikringer online, har du givet os tilladelse til at indhente oplysninger om dine forsikringer, pristrin, skader, eventuelle skærpede vilkår og restancer hos nuværende og tidligere forsikringsselskaber samt eventuelle registreringer hos DFIM og kreditoplysningsbureauer. Derved kan vi få bekræftet de oplysninger, du har givet, både i forbindelse med køb af din forsikring og sidenhen i forbindelse med anmeldelse af skader. Oplysningerne udveksles i Topdanmark-koncernen for at sikre relevant rådgivning og effektiv administration. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S. Coop Forsikringer fra Topdanmark er del af Topdanmark Forsikring A/S.

Du kan altid få at vide, hvilke oplysninger, vi har om dig, og du kan også få rettet eller slettet oplysningerne. Du kan også altid trække samtykket tilbage ved at ringe eller skrive til os.

 

Pris, gebyrer og betaling

Prisen er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber.

 

Prisen indeholder:

 • Skadesforsikringsafgift til staten

Særligt for bilforsikring:

 • Statsafgift
 • Miljøbidrag

 

Prisen indeholder ikke:

 • Opkrævningsgebyr: Der er ikke gebyr for opkrævning på Coop Forsikringer fra Topdanmark.

Særligt for bilforsikring:

 • Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber: 40 kr. om året pr. forsikring. 

Særligt for hus- og indboforsikring:

 • Stormflods-/stormfaldsafgift til staten:  40 kr. om året pr. forsikring. Stormflodsafgiften bliver opkrævet sammen med din månedlige betaling første gang i året, du betaler forsikringen. 
 • Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber: 40 kr. om året pr. forsikring. 

Her kan du se vores gebyrer

 

Årlig indeksregulering

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle priser i samfundet udvikler sig – dermed også erstatningerne. Derfor er det standard i Danmark, at forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.

 

Forudsætninger

For at købe forsikringer hos os, skal du være medlem af Coop. Du skal oplyse dit medlemsnummer i forbindelse med køb af en forsikring. Er du ikke medlem endnu, kan du stadig købe forsikringen og melde dig ind efterfølgende. Så skal du blot huske at logge ind på Min side på www.coopforsikringer.dk og give os dit nye medlemsnummer inden for 14 dage.

 

Forsikringens ikrafttrædelse

Forsikringen træder så vidt muligt i kraft på det valgte tidspunkt – dog tidligst på det tidspunkt, som står angivet i policen.

Det er en forudsætning for, at forsikringen kan træde i kraft, at vi har modtaget alle nødvendige oplysninger fra dig. Vi kontakter dig, hvis vi mangler oplysninger. Modtager vi ikke de nødvendige oplysninger, som vi beder dig om, inden for 14 dage, annullerer vi dit køb.

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med oprettelsen af forsikringen, kan det medføre, at din ret til erstatning bliver nedsat eller helt bortfalder. I nogle tilfælde vil urigtige oplysninger medføre, at vi opsiger forsikringen med tilbagevirkende kraft.

 

Forsikringens løbetid

Forsikringen gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af enten dig selv eller Coop Forsikringer fra Topdanmark. Forsikringen skal opsiges med mindst en måneds varsel til forsikringens årsdag.

Hvert år gennemgår vi dit kundeforhold for at tage stilling til, om der skal ske ændringer på forsikringen. Vi foretager en samlet vurdering af alle dine forsikringer hos os. Ved ændringer i forsikringsaftalen ud over indeksregulering vil du høre nærmere senest en måned før forsikringens årsdag. I den forbindelse har du ret til at opsige forsikringen til årsdagen.

Der gælder særlige regler for opsigelse i forbindelse med en anmeldt skade.

Du har altid mulighed for at opsige forsikringen med særligt kort varsel. Det koster 75 kr. pr. forsikring, medmindre du har haft forsikringen i mindre end et år, så er gebyret større – se vores gebyrer.

 

Kommunikation

Vi udsteder policen på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk. Policen finder du på Min side. På forsikringens detaljeside kan du se den aktuelle police, og i arkivet kan du se alle tidligere policer. 
Vi sender alle meddelelser om dine forsikringer til din e-mail. Det kan være både opkrævninger, eventuelle rykkere og informationer, hvis der sker en skade. Det er derfor vigtigt, du sørger for at opdatere din profil på Min side, hvis du skifter til ny e-mailadresse. 

 

Vi gør opmærksom på dobbeltforsikring

Du kan som udgangspunkt kun få erstattet samme skade én gang, selv om du har flere forsikringer, der dækker det samme. Vær derfor opmærksom på, om du har en lignende forsikring i forvejen.

 

Opsigelse af din nuværende forsikring

Hvis du har udfyldt oplysninger om dit nuværende forsikringsselskab, opsiger Coop Forsikringer fra Topdanmark din nuværende forsikring.

 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af privatforsikringer. 

Ved fjernsalg – altså fx køb via hjemmesiden – tæller vi de 14 dage fra det seneste af disse tidspunkter:

 1. Den dag, du får besked om, at du har købt forsikringen
 2. Den dag, du får de oplysninger, vi har pligt til at give dig (fx din police og besked om dine vilkår)

Det betyder, at hvis du fx køber din forsikring d. 1., men først d. 3. modtager de oplysninger, vi skal give dig, så kan du frit fortryde aftalen til om med d. 17. Hvis denne dag så falder på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den efterfølgende hverdag.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, er det vigtigt, at du overholder fristen. Meddelelsen skal du have sendt inden fristens udløb – enten i en e-mail til service@coopforsikringer.dk eller med post til Coop Forsikringer fra Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup.

 

Persondata og cookiepolitik

Når du køber forsikringer via vores hjemmeside, gemmer vi de oplysninger, du skriver.

Som kunde har du naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se eller berigtige disse oplysninger, kan du blot skrive til: 

Coop Forsikringer fra Topdanmark
Borupvang 4 
2750 Ballerup

E-mail: service@coopforsikringer.dk

Læs mere om vores persondatapolitik

Når du bruger vores hjemmesider, registrerer vi ved hjælp af cookies informationer om, hvordan vores sider bliver brugt, så vi løbende kan forbedre dem. Derudover bruger vi cookies til statistik og markedsføring.

Læs mere om vores brug af cookies 

 

Hvis du vil klage over din forsikring

Ønsker du at klage, beder vi dig sende klagen som en e-mail til vores klageansvarlige på adressen kundeklagerservice@coopforsikringer.dk eller som brev til:

Coop Forsikringer fra Topdanmark
Att.: Kundeklager
Borupvang 4
2750 Ballerup

Hvis ikke problemet bliver løst, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.
1100 København K
Tlf. 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk

Hvis en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for retten, afgøres den efter dansk ret ved en almindelig dansk domstol og efter retsplejelovens regler om værneting.

 

Provision

Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere og Coop får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.

 

Tilsyn og Garantifond

Coop Forsikringer fra Topdanmark, CVR.nr. 78416114, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

 

2. Særligt for Coop Bilforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår: CO40001-1

 

3. Særligt for Coop Hundeforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår: CO40006-1

 

4. Særligt for Coop Husforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår: CO40005-1

 

5. Særligt for Coop Indboforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår: CO40002-1

 

6. Særligt for Coop Katteforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår: CO40007-1

 

7. Særligt for Coop Rejseforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår: CO40003-1


8. Særligt for Coop Ulykkesforsikring

For forsikringen gælder følgende vilkår CO40004-1